Nghĩa của từ kazimir malevich|kazimir severinovich malevich bằng Tiếng Anh

noun

(1878-1935) Russian abstract painte

Đặt câu với từ "kazimir malevich|kazimir severinovich malevich"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kazimir malevich|kazimir severinovich malevich", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kazimir malevich|kazimir severinovich malevich, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kazimir malevich|kazimir severinovich malevich trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh