Nghĩa của từ kebob|kebobs bằng Tiếng Anh

noun

small pieces of seasoned and roasted meat served on a skewe

Đặt câu với từ "kebob|kebobs"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kebob|kebobs", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kebob|kebobs, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kebob|kebobs trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh