Nghĩa của từ keckle|keckled|keckles|keckling bằng Tiếng Anh

verb

wind with rope for protection (Nautical); keck, vomit, feel the urge to vomit, feel nauseous; be disgusted, be filled with revulsio

Đặt câu với từ "keckle|keckled|keckles|keckling"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "keckle|keckled|keckles|keckling", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ keckle|keckled|keckles|keckling, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ keckle|keckled|keckles|keckling trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh