Nghĩa của từ kedumim bằng Tiếng Anh

noun

Jewish settlement located just north of the Emmanuel settlement in Samaria (Israel)

Đặt câu với từ "kedumim"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "kedumim", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ kedumim, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ kedumim trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh