Nghĩa của từ keefiyeh|keefiyehs bằng Tiếng Anh

noun

Arab headdress for men comprised of a diagonally folded cloth secured to the head by an agal band (also kaffiyeh)

Đặt câu với từ "keefiyeh|keefiyehs"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "keefiyeh|keefiyehs", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ keefiyeh|keefiyehs, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ keefiyeh|keefiyehs trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh