Nghĩa của từ keek|keeks bằng Tiếng Anh

noun

glance; peep

Đặt câu với từ "keek|keeks"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "keek|keeks", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ keek|keeks, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ keek|keeks trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh