Nghĩa của từ keelhaul|keelhauled|keelhauling|keelhauls bằng Tiếng Anh

verb

punish a person by dragging him or her on a rope through the water from one side of a boat to the other under the keel; punish severely

Đặt câu với từ "keelhaul|keelhauled|keelhauling|keelhauls"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "keelhaul|keelhauled|keelhauling|keelhauls", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ keelhaul|keelhauled|keelhauling|keelhauls, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ keelhaul|keelhauled|keelhauling|keelhauls trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. I was keelhauled the first time I crossed the equator.