Nghĩa của từ keelless bằng Tiếng Anh

adjective

without a keel, having no keel (as of a ship)

Đặt câu với từ "keelless"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "keelless", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ keelless, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ keelless trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. The invention relates to a keelless anti-expansion solid floor board.