Nghĩa của từ keelson|keelsons bằng Tiếng Anh

noun

[keel·son || 'kelsn]

beam that runs lengthwise and is attached to the keel of ship to reinforce it (Nautical)

Đặt câu với từ "keelson|keelsons"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "keelson|keelsons", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ keelson|keelsons, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ keelson|keelsons trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh