Nghĩa của từ lassoer|lassoers bằng Tiếng Anh

noun

one who captures with a lasso, one who captures by throwing a rope with a noose at one end

Đặt câu với từ "lassoer|lassoers"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "lassoer|lassoers", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ lassoer|lassoers, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ lassoer|lassoers trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh