Nghĩa của từ lividly bằng Tiếng Anh

adverb

with a bluish color; angrily

Đặt câu với từ "lividly"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "lividly", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ lividly, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ lividly trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh