Nghĩa của từ llta bằng Tiếng Anh

LLTA (lots and lots of thunderous applause)

loud accolades, sound of many people cheering (Internet Slang)

Đặt câu với từ "llta"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "llta", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ llta, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ llta trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh