Nghĩa của từ lmaorotf bằng Tiếng Anh

LMAOROTF (Laughing My Ass Off Rolling on the Floor)

(Internet abbreviation) I am laughing so much, that's so funny

Đặt câu với từ "lmaorotf"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "lmaorotf", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ lmaorotf, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ lmaorotf trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh