Nghĩa của từ lmk bằng Tiếng Anh

LMK (Let Me Know)

(Internet Slang) inform me

Đặt câu với từ "lmk"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "lmk", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ lmk, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ lmk trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh