Nghĩa của từ loa loa bằng Tiếng Anh

type of parasitic worm that infests the eye

Đặt câu với từ "loa loa"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "loa loa", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ loa loa, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ loa loa trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Loa loa filariasis.