Nghĩa của từ loadstar bằng Tiếng Anh

noun

guiding star; Polaris; something which serves as a guide, guiding principle (also lodestar)

Đặt câu với từ "loadstar"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "loadstar", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ loadstar, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ loadstar trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh