Nghĩa của từ loaiasis|loaiases bằng Tiếng Anh

noun

parasitic infection caused by the nematode loa loa (Medicine)

Đặt câu với từ "loaiasis|loaiases"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "loaiasis|loaiases", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ loaiasis|loaiases, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ loaiasis|loaiases trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh