Nghĩa của từ loan office bằng Tiếng Anh

bureau where loans are give

Đặt câu với từ "loan office"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "loan office", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ loan office, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ loan office trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. In the mid-1970s, people had to meet certain unwritten qualifications of race and gender in order to work in the business loan office, the bank's most prestigious department.