Nghĩa của từ male chauvinist pig bằng Tiếng Anh

noun
1
a man who believes that men are superior to women.

Đặt câu với từ "male chauvinist pig"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "male chauvinist pig", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ male chauvinist pig, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ male chauvinist pig trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. He's a real male chauvinist pig .

2. I hate working for that male chauvinist pig Steve.

3. I have been a male chauvinist pig, I admit it.

4. That's Joe all right - the biggest male chauvinist pig in the world.

5. I don't know how she can live with him; he's such a male chauvinist pig!

6. She was so angry at his sexist remarks that she called him a male chauvinist pig.