Nghĩa của từ personal question bằng Tiếng Anh

question about a person's private affairs

Đặt câu với từ "personal question"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "personal question", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ personal question, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ personal question trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Maya: Can I ask you a personal question, Mise?