Nghĩa của từ presidential hopeful bằng Tiếng Anh

candidate for the presidency, one who is running for president

Đặt câu với từ "presidential hopeful"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "presidential hopeful", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ presidential hopeful, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ presidential hopeful trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. 21 Presidential hopeful Senator Clinton speaks at the Iowa Democratic headquarters in Des Moines,(www.Sentencedict.com) Iowa.