Nghĩa của từ resumability bằng Tiếng Anh

noun

ability to be resumed; ability to be restarted; state of being continuable; ability to be retake

Đặt câu với từ "resumability"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "resumability", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ resumability, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ resumability trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh