Nghĩa của từ resummon|resummoned|resummoning|resummons bằng Tiếng Anh

verb

summon again, send for again, call for agai

Đặt câu với từ "resummon|resummoned|resummoning|resummons"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "resummon|resummoned|resummoning|resummons", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ resummon|resummoned|resummoning|resummons, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ resummon|resummoned|resummoning|resummons trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh