Nghĩa của từ resupinated bằng Tiếng Anh

adjective

['rɪː'suːpɪneɪtɪd ,-nət- /-'sju-]

folded or bent backward; inverted, upside-dow

Đặt câu với từ "resupinated"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "resupinated", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ resupinated, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ resupinated trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh