Nghĩa của từ resupination bằng Tiếng Anh

noun

state of being bent or folded backward; state of being inverted, state of being upside-down (Botany)

Đặt câu với từ "resupination"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "resupination", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ resupination, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ resupination trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh