Nghĩa của từ resurrectionism bằng Tiếng Anh

noun

['rezə'rekʃənɪzm]

practice of exhuming and stealing corpses, practice of body snatching

Đặt câu với từ "resurrectionism"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "resurrectionism", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ resurrectionism, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ resurrectionism trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh