Nghĩa của từ resurrectionist|resurrectionists bằng Tiếng Anh

noun

['rezə'rekʃənɪst]

one who exhumes and steals corpses, body snatche

Đặt câu với từ "resurrectionist|resurrectionists"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "resurrectionist|resurrectionists", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ resurrectionist|resurrectionists, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ resurrectionist|resurrectionists trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh