Nghĩa của từ retail version bằng Tiếng Anh

edition that is intended for sale in retail stores

Đặt câu với từ "retail version"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retail version", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retail version, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retail version trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Originally Eidos had intended to make the PC retail version of the game region locked.