Nghĩa của từ retaliation act bằng Tiếng Anh

military action taken in revenge for an enemy attack

Đặt câu với từ "retaliation act"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retaliation act", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retaliation act, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retaliation act trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. In 2002, Congress enacted the Notification and Federal Employee Anti-discrimination and Retaliation Act of 2002 (NoFEARAct), P.