Nghĩa của từ retaliatory action bằng Tiếng Anh

action performed out of revenge, reprisal

Đặt câu với từ "retaliatory action"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retaliatory action", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retaliatory action, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retaliatory action trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Will the government take retaliatory action?

2. In fact, no retaliatory action was taken.

3. The US warned Beijing against taking retaliatory action.