Nghĩa của từ retardate|retardates bằng Tiếng Anh

noun

[rɪ'tɑrdeɪt /-'tɑːd-]

retardee, mentally retarded person, person with limited or delayed intellectual and/or emotional development

Đặt câu với từ "retardate|retardates"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retardate|retardates", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retardate|retardates, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retardate|retardates trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh