Nghĩa của từ retardee|retardees bằng Tiếng Anh

noun

person with mental retardation, person with limited or delayed intellectual and/or emotional development

Đặt câu với từ "retardee|retardees"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retardee|retardees", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retardee|retardees, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retardee|retardees trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh