Nghĩa của từ retelevise|retelevised|retelevises|retelevising bằng Tiếng Anh

verb

televise again, rebroadcast a television transmissio

Đặt câu với từ "retelevise|retelevised|retelevises|retelevising"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retelevise|retelevised|retelevises|retelevising", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retelevise|retelevised|retelevises|retelevising, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retelevise|retelevised|retelevises|retelevising trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh