Nghĩa của từ reticently bằng Tiếng Anh

adverb

['retɪsntlɪ]

while keeping quiet, while remaining silent; in a self-restrained manner, in a reserved manne

Đặt câu với từ "reticently"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "reticently", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ reticently, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ reticently trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh