Nghĩa của từ retina scan bằng Tiếng Anh

examination of the tissue at the rear of the eye using electronic methods (Medicine)

Đặt câu với từ "retina scan"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "retina scan", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ retina scan, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ retina scan trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. ◦ fingerprint, iris / retina scan, face, voice, handwriting recognition, DNA, ... Business Drivers for stronger authentication Trust