Nghĩa của từ rouleau bằng Tiếng Anh

noun
1
a cylindrical packet of coins.
2
a coil or roll of ribbon, knitted wool, or other material, especially used as trimming.

Đặt câu với từ "rouleau"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "rouleau", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ rouleau, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ rouleau trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Il l'a cach é dans le rouleau.

2. 8 Rouleau , principal of the Laval Normal School, who accompanied Mgr.