Nghĩa của từ roundheads bằng Tiếng Anh

noun
1
a member or supporter of the Parliamentary party in the English Civil War.
Religion and geopolitics gave the nation a context, an idea that the rebels' vigilance matched that of Corsican freedom fighters, English Roundheads , or even Mosaic Hebrews.

Đặt câu với từ "roundheads"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "roundheads", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ roundheads, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ roundheads trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh