Nghĩa của từ roves bằng Tiếng Anh

verb
1
travel constantly without a fixed destination; wander.
a quarter of a million refugees roved around the country
2
form (slivers of wool, cotton, or other fiber) into roves.
noun
1
a journey, especially one with no specific destination; an act of wandering.
a new exhibit will electrify campuses on its national rove

Đặt câu với từ "roves"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "roves", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ roves, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ roves trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh