Nghĩa của từ rowboats bằng Tiếng Anh

noun
1
a small boat propelled by oars.
Best of all, anglers of every stripe should still be able to rent the tile-red, flat-bottom, 14-foot rowboats at Fletcher's Boat House, as they have for nearly 150 years.
noun

Đặt câu với từ "rowboats"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "rowboats", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ rowboats, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ rowboats trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Rowboats, a few feet out to sea, moored empty, shrug their bafflement.