Nghĩa của từ rowel bằng Tiếng Anh

noun
1
a spiked revolving disk at the end of a spur.
Through the fifteenth century rowels became smaller and spur necks became longer.
verb
1
use a rowel to urge on (a horse).
he roweled his horse on as fast as he could

Đặt câu với từ "rowel"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "rowel", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ rowel, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ rowel trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh