Nghĩa của từ sebastopol bằng Tiếng Anh

noun
1
a fortress and naval base in Ukraine, near the southern tip of the Crimea; population 339,900 (est. 2009). It was the focal point of military operations during the Crimean War.

Đặt câu với từ "sebastopol"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "sebastopol", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ sebastopol, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ sebastopol trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. Redwood Hill Crottin: A small goat cheese made in Sebastopol.