Nghĩa của từ secludes bằng Tiếng Anh

verb
1
keep (someone) away from other people.
I secluded myself up here for a life of study and meditation
verb

Đặt câu với từ "secludes"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "secludes", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ secludes, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ secludes trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. She secludes herself in her study to work.