Nghĩa của từ seclusions bằng Tiếng Anh

noun
1
the state of being private and away from other people.
they enjoyed ten days of peace and seclusion

Đặt câu với từ "seclusions"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "seclusions", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ seclusions, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ seclusions trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh