Nghĩa của từ skokie bằng Tiếng Anh

noun
1
a residential and industrial village in northeastern Illinois, northwest of Chicago; population 66,620 (est. 2008).

Đặt câu với từ "skokie"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skokie", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skokie, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skokie trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh