Nghĩa của từ skosh bằng Tiếng Anh

noun
1
a small amount; a little.
Wigfield was very funny last night, but the teeniest skosh of a disappointment (to me).

Đặt câu với từ "skosh"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skosh", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skosh, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skosh trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh