Nghĩa của từ skyboxes bằng Tiếng Anh

noun
1
a luxurious enclosed seating area located high in a sports arena.
A flat array in the vertical plane will send too much energy toward reflective areas such as skyboxes and wall surfaces.

Đặt câu với từ "skyboxes"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skyboxes", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skyboxes, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skyboxes trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh