Nghĩa của từ skying bằng Tiếng Anh

verb
1
hit (a ball) high into the air.
he skied his tee shot
verb

Đặt câu với từ "skying"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skying", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skying, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skying trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh