Nghĩa của từ skyjacked bằng Tiếng Anh

verb
1
hijack (an aircraft).
Jerrold Post interviewed for eight hours an Abu Nidal terrorist who skyjacked an airliner and killed five passengers.

Đặt câu với từ "skyjacked"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skyjacked", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skyjacked, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skyjacked trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh

1. The plane was skyjacked to Uzbekistan.