Nghĩa của từ skysails bằng Tiếng Anh

noun
1
a light sail above the royal.
The ship also carried standing skysail pales and yards, a half poop, and had as her figurehead a toothy dragon's head.

Đặt câu với từ "skysails"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skysails", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skysails, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skysails trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh