Nghĩa của từ skywalks bằng Tiếng Anh

noun
1
an enclosed overhead walkway between buildings.
The Bangalore City Corporation will now take up 28 more skywalks in the city to help pedestrians cross busy roads and junctions.

Đặt câu với từ "skywalks"

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "skywalks", trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ skywalks, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ skywalks trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh